Waystream Holding AB (publ) genomför en mindre riktad nyemission om 270 935 av aktier genom kvittning av lån

Styrelsen i Waystream Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Waystream”) har, med stöd det bemyndigande som erhölls av årsstämman den 20 maj 2019 och som registrerades hos Bolagsverket den 14 juni 2019, beslutat om att genomföra en riktad nyemission till Robert Idegren Holding AB, org.nr 556101-8544, som har en fordran på Bolaget. I nyemissionen tecknas totalt 270 935 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 4,06 kronor per aktie. Emissionslikviden betalas till Bolaget genom kvittning av Bolagets befintliga lån om totalt 1 100 000 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Robert Idegren Holding AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill stärka sin finansiella ställning och styrelsen bedömer att en riktad nyemission är det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att uppnå detta resultat.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital ökas med 27 093,50 kronor genom emission av 270 935 aktier, vilket medför en utspädning om cirka 3,4 procent.

Teckningskursen om 4,06 kronor per aktie är fastställd mot bakgrund av aktiens viktade genomsnittskurs under de tio senaste handelsdagarna fram till dagen innan emissionsbeslutet, med tillämpning av en emissionsrabatt om 10 procent. Skälen för rabatten är förhandlingar mellan Waystream och aktietecknaren med beaktande av aktiens likviditet, att den riktade nyemissionen är till nytta för Bolaget då den stärker balansräkningen och att den både är mer tids- och kostnadseffektiv i jämförelse med en företrädesemission.

Om Waystream

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399 

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Denna information är sådan information som Waystream är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari kl. 20:00 CET.