Kommuniké från årsstämman den 29 maj 2017 i Waystream Holding AB

Kommuniké från årsstämman den 29 maj 2017 i Waystream Holding AB

Moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att moderbolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode skulle utgå med 250 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 50 000 kronor per år till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag till styrelse. Till styrelse valdes Johnny Hedlund (omval), Peter Kopelman(omval), Stefan Tegenfalk (omval), Heléne Köhler(omval), Linda Swärd (omval), Eric Aicardi (omval) och Mats Svärdh (nyval). Peter Kopelman omvaldes till styrelsens ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Thorling, omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att införa ett optionsprogram riktat till VD och ledning om 300 000 teckningsoptioner, vilket medför en utspädningseffekt på ca 4,4% i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 2 042 586 aktier (30%) i syfte att tillföra kapital för att främst kunna genomföra företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 15:00 CET.