Kommuniké från årsstämman den 26 maj 2021 i Waystream Holding AB (publ)

Moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att moderbolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelse. Till styrelse valdes, Johnny Hedlund (omval), Henrik Holm (omval), Gerlas van den Hoven (omval), Heléne Köhler (omval), och Matthias Trygg (omval). Matthias Trygg valdes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Peter von Knorring, valdes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelse och revisorer skall utgå enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsförslag till ledande befattningshavare och anställda i bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag om införande av incitamentsförslag till styrelsens ledamöter.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20
E-post: 
susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream
Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399