Kommuniké från årsstämman den 20 maj 2020 i Waystream Holding AB

Moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att moderbolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande, 50 000 kronor per år till var och en av de omvalda styrelseledamöter samt en totalkostnad om 100 000 kronor per år för var och en av de nyvalda styrelseledamöterna.

Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelse. Till styrelse valdes, Johnny Hedlund (omval), Henrik Holm (nyval), Gerlas van den Hoven (nyval), Heléne Köhler (omval), Fredrik Lundberg (omval), och Matthias Trygg (omval). Matthias Trygg valdes till styrelsens ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Thorling, omvaldes som bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399