Kommuniké från årsstämman den 20 maj 2019 i Waystream Holding AB

Moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att moderbolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 50 000 kronor per år till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelse. Till styrelse valdes Fredrik Grunewald (nyval), Johnny Hedlund (omval), Heléne Köhler (omval), Fredrik Lundberg (nyval) och Matthias Trygg (nyval). Matthias Trygg valdes till styrelsens ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Thorling, omvaldes som bolagets revisor.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 2 042 586 aktier (30%) i syfte att tillföra kapital för att främst kunna genomföra företagsförvärv samt andra typer investeringar i utvecklingsportföljen. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf vd Waystream 

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.  info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399