Inbjudan till årsstämma 2016

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 16.30, Kista Science Tower

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2016,
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 maj 2016.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till Waystream Holding AB, Färögatan 33, 164 51  KISTA  eller via telefon 070-553 20 20, e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com . Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 20 maj 2016. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl 16.00 den 20 maj 2016 på adressen Färögatan 33,  164 51  KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

 1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.     Godkännande av dagordning.
 4.     Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6.     Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
 7.     Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 11.     Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.
 12.     Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress  Färögatan 33,  164 51  KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med den 4 maj 2016. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.