Delårsrapport januari-september 2018 - god position inom dynamisk och växande industri

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september)

  • Nettoomsättningen minskade med 15% jämfört med samma period föregående år, 18 907 (22 244) tkr
  • Rörelseresultat uppgick till -311 tkr för perioden jämfört med -2 090 tkr för samma period föregående år
  • Resultat efter skatt uppgick till -332 (-1 775) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 835 (620) tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,0 (-0,3) kr

Första nio månaderna (1 januari – 30 september)

  • Nettoomsättningen minskade med 1,1% jämfört med samma period föregående år, 57 329 (57 955) tkr
  • Rörelseresultat uppgick till -3 945 tkr för perioden jämfört med 525 tkr för samma period föregående år
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 297 (-21) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 651 (12 776) tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,5 (0,0) kr


Waystream Holding ABs VD, Mats Öberg, kommenterar:

Sverige

Början av kvartalet påverkades fortsatt av det faktum att det under våren var begränsade möjligheter att gräva ner fiberutrustning på grund av tjäle i marken i kombination med att nödvändiga grävtillstånd ute i landet inte erhölls, vilket skapade en fördröjning i orderingången. Under sensommaren kom de svenska stadsnäten igång med utbyggnaden igen, vilket bidrog till en stabiliserad bruttomarginal och en omsättning för kvartalet som är i linje med våra förväntningar.

Våra kunder visar oss stort förtroende och många är inne på tredje generationen utrustning. Waystreams position är stark då en stor andel av de skandinaviska stadsnäten har vår unika ASR6000-lösning samt att ett antal kunder ersätter lösningar från andra leverantörer med vår MS4000. Det innebär att vi har en god potential för mer- och nyförsäljning när stadsnäten uppgraderar och bygger ut. Den svenska marknaden för befintliga produkter förväntas delvis bli mättad någon gång efter 2020 när utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen är nästintill färdig. Detta kan på sikt leda till en sjunkande marginal, något vi ämnar adressera med en ny produktplattform som vi beräknar lansera under slutet av 2019 samt med intensifierade krafter på nya marknader.

Expansion på utländska marknader

Waystream har verkat på den tyska marknaden i drygt två år. Tyskland är precis som Sverige en mycket fragmenterad marknad med lokalt beslutsfattande och med en liknande konstruktion som svenska stadsnät. Detta är ett plus för oss som kommer in med lång erfarenhet av att jobba med lokala stadsnät.

Trots det lokala beslutsfattandet är säljcyklerna i infrastrukturbranschen långa, varför uthållighet är av största vikt. Med införandet av ett nytt tyskt regelverk under hösten 2018 får de lokala aktörerna större incitament att söka mer pengar för fiberutbyggnad. Vi ser med tillförsikt på det nya regelverket som är till vår fördel, men återigen är långsiktighet nyckeln till framgång.

Tidshorisonten från det att fiberutbyggnad är beslutat fram till att Waystreams utrustning behövs till fastigheterna är en process om 2–3 år. Glädjande är att vi under tredje kvartalet skrivit avtal med ytterligare en partner i Tyskland, braun teleCom, vilka är en av de ledande lokala leverantörerna av lösningar för fibernätverksplanering. Vi fortsätter även delta i, för Waystream, relevanta mässor på kontinenten. Waystream har idag utöver Norden en installerad bas i bland annat Tyskland, Österrike, Italien, Storbritannien och Irland. Genom vår partner och återförsäljare i Slovenien har vi dessutom under kvartalet erhållit slutkunder i Bosnien och Serbien.

Kommande tiden

Vårens minskade försäljning har påverkat likviditeten negativt och vi har därför ytterligare anpassat organisationen. Vår bedömning är att likviditeten kommer att normaliseras framöver då kunderna under tredje kvartalet ökat takten i utbyggnaden samtidigt som vi har fortsatt god kostnadskontroll och intensifierar arbetet med sikte på försäljning på nya och intressanta marknader.

Vi kan konstatera att premisserna för den internationella marknaden är annorlunda än i Norden och att vår internationella expansion ställer nya krav på vår organisation samt kunderbjudande. En ansenlig del av den internationella marknaden byggs med PON-arkitektur vilket skiljer sig från det skandinaviska sättet att bygga bredbandsnät, vilken baseras huvudsakligen på en point-to-point modell. Vår internationella strategi är att fortsätta fokusera på närliggande blivande volymmarknader och inom en överskådlig framtid kommer vi vidga produktportföljen för att ytterligare förstärka vår position främst inom just point-to-point segmentet. Trots att det utgör en mindre del av den totala internationella marknaden har detta segment hög potential för Waystreams tillväxt. De lösningar vi erbjuder lämpar sig väl till mindre- och medelstora stadsnät men även till större aktörer. Vi har numera en god grund för att ta marknadsandelar inom en internationellt växande industri. Waystream är fortfarande ett företag i tillväxt, om än i en långsammare takt än som förväntades för något år sedan.

Dialogen fortsätter med aktörer i bland annat Italien, där vi mött flera intressanta prospekt och ser goda framtida möjligheter för vår nischade teknologi. Vi fortsätter även vår utvärdering av den brittiska marknaden som fortfarande är i sin linda.

Mats Öberg, VD

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31
Email: mats.oberg@waystream.com 

Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl.08:30 CET.