Delårsrapport januari-mars 2018, internationell framgång och produkter med fokus på hållbarhet

Under årets första kvartal har vi som första leverantör av accessutrustning till bredbandsnät lanserat produkter som möter svensk kemikalielagstiftning. Vi har genomfört vår första affär i Italien och erhållit såväl nya kunder som fortsatt förtroende hos strategiskt viktiga stadsnät i Sverige och Norden.

Som första leverantör av utrustning till bredbandsnät har vi uppgraderat våra gigabitswitchar ASR6000 och MS4000 för att möta svensk lagstiftning gällande skatt på kemikalier i viss elektronik. Förutom att kraftigt minska förekomsten av potentiellt hälsoskadliga kemikalier i våra produkter, ökar vi förutsättningarna för stadsnäten i Sverige att använda sina resurser till bredbandsutbyggnad istället för att betala ytterligare skatter. Detta är ett exempel där vår innovationsförmåga i kombination med vårt hållbarhetsfokus gynnar samhället.

Resultatmässigt fortsätter vi vår höga tillväxttakt och har under första kvartalet 2018 en nettoomsättning på 22 Mkr, vilket motsvarar en ökning med cirka 37% jämfört med förra årets första kvartal.

Självklart är vi stolta att kunna konstatera en milstolpe i Waystreams historia i och med vår första italienska affär, vilket är ett styrkebesked och ett resultat av välriktade säljinsatser och en solid partnerstruktur. Ordern kommer från Stadtwerke Bruneck som är ett innovationsdrivet stadsnät i Sydtyrolen, nära den österrikiska gränsen. Genom vår partner i regionen har de valt att expandera sin infrastruktur med våra accesswitchar, vilket visar att våra produkter och lösningar har konkurrensfördelar också ute i Europa.

Stadtwerke Bruneck är bara en av många aktörer i Europa som nu agerar på ett ökande behov av innovativa FTTH-lösningar. Vi vet att vi har ett konkurrenskraftigt utbud men att vi behöver arbeta strategiskt med försäljning för att få utväxling. Därför har vi under årets inledande månader fortsatt arbetat med att fokusera just säljinsatserna. Rent konkret innebär det att våra säljare arbetar med tydligt uppdelade marknader på ett sätt som är relevant och effektivt. I och med vår nya försäljningsstrategi ökar vi möjligheten höja kunskapsnivån om våra viktigaste marknader. Förhoppningen är att vi skördar frukterna redan i år, även om vi självklart är långsiktiga i detta viktiga arbete.

Lunet, stadsnätet i Luleå, lade i början av året en order för uppgradering av sitt expansiva nät med hjälp av vår accesswitch MS4000. För vår del är detta, vid sidan av affärens betydande finansiella storlek, en strategiskt viktig affär i och med att vi får förnyat förtroende att leverera ytterligare utrustning till en nöjd kund. Att danska Energi Fyn Bredbånd också väljer att fortsätta växa med vår accessutrustning i form av ASR6000 är ännu ett bevis på att vi levererar kundnytta.

I vår internationella strategi är Tyskland en viktig framtidsmarknad. Genom medlemskap i både BREKO och BUGLAS är vi, tillsammans med andra ledande aktörer inom fiber- och internetinfrastruktur, med och påverkar framtiden för den tyska fibermarknaden. Vikten av att hålla sig aktiv ska inte underskattas, trots att det troligtvis inte är förrän 2019 och framåt som den tyska marknaden kommer vara mogen nog för att vi på allvar ska se en signifikant tillväxt. Dessutom utvidgar vi vårt nätverk med värdefulla kontakter och ökar förståelsen för den centraleuropeiska fiberpolitiken avsevärt genom vårt engagemang i de tyska branschföreningarna.

Vårt fokus framöver kommer fortsatt ligga på implementeringen av vår strategiska agenda. Det är prioriterat att bearbeta nya marknader och att fortsätta utveckla innovativa lösningar som ligger i framkant och möter kundernas efterfrågan såväl idag som under en överskådlig framtid.

Sammantaget har vi inlett året bra med ökad omsättning och flera milstolpar som uppnåtts. Genombrott i Italien, flera befintliga kunder som fortsätter expandera med oss samt en ännu tydligare försäljningsstrategi är bara några av de viktiga händelser i första kvartalet som indikerar att vi gör det som krävs för att hålla en gynnsam marknadsposition.

Perioden i sammandrag

Första kvartalet (1 januari – 31 mars)

  •  Nettoomsättningen ökade med 37% jämfört med samma period föregående år, 21 932 (16 034) tkr.
  •  Rörelseresultat uppgick till -260 tkr för perioden jämfört med 166 tkr för samma period föregående år.  
  •  Resultat efter skatt uppgick till -214 (14) tkr.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 067 (7 055) tkr.
  •  Resultatet per aktie uppgick till 0,0 (0,0) kr.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31

Email: mats.oberg@waystream.com 

Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl.08:30 CET.