Delårsrapport januari – mars 2017 – Waystream Holding AB (Publ)

Perioden i sammandrag

1 januari – 31 mars 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 43% jämfört med samma period föregående år till 16 034 (11 198) tkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 926 tkr för perioden jämfört med 321 tkr för samma period föregående år.
  • Avskrivningarna för perioden uppgår till -1 760 (-673) tkr. Den ökade mängden avskrivningar härrör främst till löpande avskrivning av det projekt som blev klart i juni 2016.
  • Resultat efter skatt uppgick till 14 (-401) tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,0 (-0,1) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 055 (2 278) tkr.

Perioden i sammandrag

Koncernen i sammanfattning Belopp i tkr 2017 jan-mar 2016 jan-mar 2016 jan-dec
Nettoomsättning 16 034 11 198 60 003
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 1 926 321 8 721
Rörelseresultat (EBIT) 166 -352 27
Resultat efter finansiella poster 91 -401 -196
Rörelsemarginal 1% -3% -
Vinst per aktie - -0,1% -0,1%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 055 2 278 1 049
Disponibla medel 6 309 19 883 3 592
Balansomslutning 74 238 67 825 76 167
Soliditet 66% 72% 64%

Kommentarer från VD

Årets första kvartal har gått i ett rasande tempo. Försäljningen, som uppgick till drygt 16 miljoner kronor, ökade med hela 43 procent jämfört med samma period förra året. Med en stark inledning på året i bagaget ligger vi nu på en tillväxttakt om 20 procent för rullande 12-månadersperiod.

I januari fick vi in en viktig och stor affär, värd 3 miljoner kronor, i Indien. Detta var mycket glädjande eftersom det var ett komplext projekt som vi arbetat med under en längre period och där kunden, PMPL som är en del av Digicablecomm, gjort en mycket noggrann utvärdering. Med hjälp av vår infrastruktur löste vi PMPLs många utmaningar och nu har kunden ett framtidssäkert, kostnadseffektivt och robust nätverk som klarar av en framtida kundtillströmning. Detta är en viktig referens för de nya affärsmöjligheter vi och vår partner ser på denna expansiva marknad.

Den skandinaviska marknaden fortsätter att vara navet i Waystreams tillväxt. I slutet av förra året presenterade Sveriges regering sin nya bredbandsstrategi med visionen om ett helt uppkopplat Sverige. Det innebär att Sverige, som redan innan hade ambitiösa mål, nu har höjt ribban ännu mer. Målsättningen är att redan år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För 2025 är målet att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och resterande 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Som leverantör av infrastruktur märker vi av detta bland våra kunder. Efterfrågan ökar och det handlar både om nybyggnation och om uppgraderingar för att öka hastigheten i näten. Under kvartalet har vi i Sverige bland annat fått order från Öresundskraft, vilka än en gång valt Waystream för att bygga ut sitt befintliga fibernät, och Karlskronas Stadsnät via Affärsverken som även de utökar sitt fibernät med våra accessprodukter.

I Danmark har vi också tagit hem flera affärer. Både Fibia och Energi Fyn Bredbånd har valt Waystreams produkter för att uppgradera sina befintliga nät för att kunna erbjuda sina kunder ännu snabbare internet. I Norge vann vi en ramorder från Varanger Kraft, Tinn Energi, Alta Kraftlag och Austervoll Kraftlag där produkterna kommer att användas både för uppgradering och för nybyggnation.

Som ni kanske noterat så är det många av våra kunder återkommande och det ser vi som mycket positivt. Vi vill ha och har långa kundrelationer eftersom det skapar trygghet för oss som bolag. Men det säkerställer också att våra kunders nät är av högsta kvalitet och klarar av de höga påfrestningarna i form av ett ökande behov av mer och mer bandbredd i takt med att samhället digitaliseras.

Vi har också under kvartalet utökat vår säljstyrka med två nya säljare, vilka tillträder sina tjänster nu i maj. Till en början kommer dessa säljare att koncentrera sig på den svenska marknaden för att sedan arbeta sig utåt.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 08:30 CET.