IPO Disclaimer

VIKTIG INFORMATION

Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av Waystreams webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. För att du ska vara berättigad till att ta del av den begränsade informationen förutsätts att du godkänner och bekräftar nedanstående villkor varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan. Din bekräftelse ska vara sanningsenlig och korrekt.

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Waystream nyemission, liksom köp eller försäljning av nya eller befintliga aktier inte är tillåten.

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Informationen på hemsidan kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte heller personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av prospektet eller annat material på hemsidan strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterat att vara bunden av den information, de instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på webbplatsen samt bekräftar att jag inte befinner mig i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.