Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar

Waystream AB skriver ned det bokförda värdet av bolagets immateriella anläggningstillgångar avseende produktutveckling med 21 MSEK.  

Beslutet fattas efter en årlig prövning av nedskrivningsbehov.

I prövningen ingår utvärdering av viss produktutveckling i kombination med förväntad försäljningstillväxt och konkurrenssituationen avseende produkten.

” Teknologiutvecklingen går mycket snabbt samtidigt som flera viktiga internationella marknader haft en långsammare tillväxttakt än vad tidigare analyser utmålat. Det innebär att teknologiska generationsskiften kommer ske innan försäljningsvolymerna når tidigare förväntade nivåer,” säger Susanne Torrbacka, tf VD Waystream.

Sammantaget är bedömningen därför att bolaget inte kan realisera alla anläggningstillgångar inom produktlivscykeln. Nedskrivningen påverkar inte kassaflödet.

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream 

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

mail: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 kl. 13:50 CET.