Perioden i sammandrag

1 oktober - 31 december 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 22% jämfört med samma period föregående år, 20 337 (16 730) tkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar mer än fördubblades och uppgick till 4 283 tkr för perioden jämfört med 1 979 tkr för samma period föregående år.
  • Avskrivningarna för perioden uppgår till -5 100 (-663) tkr. Den ökade mängden avskrivningar härrör främst till en utrangering av ett projekt som varit vilande under en längre tid och som nu bedöms oprioriterat, belopp 3 371 tkr, samt att vi nu skriver av på det projekt som blev klart i juni 2016.
  • Resultat efter skatt uppgick till -779 (-47) tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,1 (0,0)kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -80 (-1 759) tkr.

1 januari – 31 december 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 6% och uppgick till 60 003 (56 446) tkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, ökade med 40% på helåret och uppgick till 8 721 (6 235) tkr. EBITDA per aktie uppgick till 1,28 (0,59) kr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -519 (227) tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,1 (0,0) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 049 (5 030) tkr.
  • Styrelsens förslag är att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2016.
Koncernen i sammanfattningBelopp i tkr 2016okt-dec  2015okt-dec 2016jan-dec 2015jan-dec
Nettoomsättning  20 337  16 730  60 003  56 445
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)  4 283  1 979  8 721  6 235
Rörelseresultat (EBIT) *  -817  1 316  27  3 099
Resultat efter finansiella poster  -889  289  -196  468
Rörelsemarginal  -4%  8%  0%  5%
Vinst per aktie **  -0,1  0,0  -0,1  0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -80  -1 759  1 049  5 030
Disponibla medel 3 592 21 806 3 592 21 806
Balansomslutning 76 167 73 677 76 167 73 677
Soliditet 64% 67% 64% 67%

* Kostnader av engångskaraktär i samband med noteringen 2015 är borträknade.

** Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning. 

VD Johnny Hedlund kommenterar:

Fjärde kvartalet bjöd på försäljningsrekord, vi ökade vår försäljning med 22 procent jämfört med samma period förra året och passerade därmed 20 miljoner kronor. Under december vann vi flera stora affärer, till exempel fick vi, via vår partner NetNordic, in tre affärer här i Sverige till ett värde av 8-10 miljoner kronor. Dessa order tillsammans med ett flertal ytterligare affärer har inneburit att vi under året stärkt vår position på den svenska marknaden.

Vi ser att det finns ett tilltagande intresse för operatörerna att uppgradera befintliga nätverk till gigabit-hastighet, så har det varit i de tre orderna från NetNordic samt även i ordern från SavMan, Öresundskraft, Pite Energi och Borås Elnät som tecknades i december. Uppgraderingen till gigabit är en naturlig följd av att efterfrågan på bandbredd ökar bland annat beroende på streamingtjänsternas allt växande popularitet och att vi lagrar mer och mer information i molnet. En stor del av våra senast tagna affärer omfattar uppgradering parallellt med nybyggnad av nätverk.

Även utanför Sverige har vi gjort framsteg. I Danmark fick vi utökat förtroende från Fibia och EnergiFyn när de beställde utrustning, till ett värde av 3,3 miljoner kronor, för sin pågående nybyggnation av fibernät. Under hösten har vi också flyttat fokus till några nya marknader. Vi har successivt ökat vår närvaro i DACH-regionen (Tyskland, Österrike, Schweiz) där vi ser att det finns en stor marknadspotential.

Men vi blickar även ännu längre bort. I januari 2017 kunde vi meddela att vi har fått en första order på den indiska marknaden. Waystream, vår partner, Genexis India, och deras slutkund har under en period genomfört en noggrann utvärdering. Resultatet från utvärderingen visar att våra produkter lever upp till de högt ställda krav som de har för att uppgradera och framtidssäkra sitt nätverk.

Det nya året har också startat i högt tempo. Nyligen släppte regeringen sin nya bredbandsstrategi där målsättningen är ”Ett helt uppkopplat Sverige”, vilket innebär att det i Sverige borde finnas goda möjligheter att växa. Men vårt primära fokus är dock att öka vår närvaro på marknaderna utanför Norden, där DACH-regionen bedöms som särskilt intressant. Vi gläds också över vår första indiska order och vi ser en stor potential i Indien liksom i Malaysia där investeringar i bredbandsinfrastruktur är en högt prioriterad fråga för politikerna.

Nyligen meddelade jag att jag lämnar min operativa roll i Waystream vilket kommer ske under försommaren. Jag kommer fortsätta arbeta med oförminskat engagemang och bistå styrelsen med att hitta en ersättare som kan ta Waystream till nya höjder.

För mer information, vänligen kontakta:  

Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08:30 CET.