Waystream har ansökt om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner

Waystream offentliggör idag att Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag den 12 november 2015. I samband med noteringen kommer Bolaget även att genomföra en nyemission. Idag offentliggör Bolaget även ett prospekt


Styrelsen för Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om en notering av Bolagets aktier på First North och i samband med noteringen genomföra en nyemission om cirka 30 miljoner kronor riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare (”Erbjudandet”). Vid stort intresse har de Säljande aktieägarna[1] förbehållit sig rätten att utöka det antal aktier som erbjuds i Erbjudandet genom att sälja 250 000 befintliga aktier. De Säljande aktieägarna har även utfärdat en option till Avanza, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 dagar från första dagen för handel på Nasdaq First North, att förvärva ytterligare 204 450 befintliga aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Idag offentliggör Bolaget även ett prospekt.

Waystream är en svensk leverantör av accessutrustning för bredbandsinfrastruktur (Fiber-to-the-home, FTTH) som grundades 2001 av medarbetare från Bredbandsbolaget och Cisco. Bolaget utvecklar och säljer avancerade routrar och switchar för fiberbaserade nätverk. Waystreams produkter används för att leverera bredbandstjänster till konsument och företag med bästa möjliga användarupplevelse som mål. Kundbasen består idag framför allt av aktörer och operatörer som distribu­erar fibernät till hushålls- och företagsmarknaden såsom stadsnät, energibolag och tjänsteleverantörer.

Under perioden januari-septem­ber 2015 uppgick Bolagets nettoomsättning till 50,5 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med samma period före­gående år. Sedan starten 2001 har Bolaget levererat 1,5 miljoner möjliga internetanslutningar till hem och företag via sina kunder. Som ett steg i Bolagets utveckling, där internationell expansion är en viktig del, har styrelsen beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North och i samband med noteringen genomföra en nyemission av aktier.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare.
  • Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde av cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Vidare har de Säljande aktieägarna förbehållit sig rätten att utöka det antal aktier som erbjuds i Erbjudandet genom att sälja 250 000 befintliga aktier. De Säljande aktieägarna har även utfärdat en option till Avanza, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 dagar från första dagen för handel på Nasdaq First North, att förvärva ytterli­gare 204 450 befintliga aktier för att täcka eventuell över­tilldelning i samband med Erbjudandet.
  • Erbjudandepriset är 22 kronor per aktie.
  • Erbjudandepriset motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 120 miljoner kronor före Erbjudandet.
  • Vid full anslutning till Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med maximalt 1 363 000 aktier från 5 445 620 till 6 808 620 aktier, vilket motsvarar cirka 25 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget före Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden löper från den 15 oktober till den 4 november 2015.
  • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 12 november 2015, under kortnamnetWAYS”.

Johnny Hedlund, VD, kommenterar:

”Förändringar i omvärldens behov gör att Waystream går en spännande tid till mötes. Sedan starten har vi fram­gångsrikt levererat cirka 1,5 miljoner möjliga internetanslutningar till hem och företag via våra kunder. Vi har gått i bräschen för digital infrastruktur med en rad avance­rade tjänster och produkter där slutkundens upplevelse sätts i fokus kombinerat med enkelhet i hantering och drift samt säkerhet och tillförlitlighet. Waystreams utgångspunkt är, och har alltid varit, att de produkter och tjänster vi levererar till våra kun­der ska utformas på ett sätt som säkerställer att slutanvän­darna får bästa möjliga upplevelse oavsett vad de gör via sin anslutning. Det innebär att vi tillsammans med stadsnät och energibolag i Skandinavien har byggt en framtids- och driftsäker plattform som tillgodoser användarnas efterfrå­gan på snabbt internet. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit på den svenska och skandinaviska marknaden. Nu är det dock dags att ta nästa steg i expansionsfasen och därför har Bolaget beslu­tat ansöka om notering på Nasdaq First North.”

Bakgrund och motiv

Waystream är idag väl positionerat för ytterligare tillväxt på såväl befintliga som nya marknader. Den europeiska markna­den för fiber till hemmen uppskattas fortsätta växa och övergången till fiber ses som en nödvändighet för en nations kon­kurrenskraft. Detta innebär att Bolagets produkter ligger rätt i tiden och i ett område med låg konjunkturkänslighet. Way­stream investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att tillgodose marknadens behov och det är en bidragande faktor för framtida tillväxt. Under 2015 lanserades en ny produktplattform MPC480. Utvecklingen av MPC480 befinner sig i slutskedet och initiala kundtester pågår. Denna plattform drar nytta av Bolagets kunnande inom avancerad routing i en ny position i kundernas nätverk och ger därigenom möjlighet att adressera en större del av existerande och nya kunders behov.

Som ett steg i Bolagets utveckling har styrelsen beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North och i samband med noteringen genomföra en nyemission av aktier. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda aktieägarba­sen, förbättra Waystreams tillgång till kapitalmarknaden samt skapa en likvid aktie. En notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North syftar även till att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet och varumärke bland såväl befintliga och poten­tiella kunder, partners och leverantörer, aktiemarknaden och andra intressenter. Dessa faktorer bedöms gemensamt bidra till att ytterligare stärka Waystreams ställning på den svenska marknaden såväl som på utländska marknader och därmed utgöra en bra plattform för framtida tillväxt. De krav som följer på ett noterat bolag medför en ytterligare kvalitetsstämpel, vilket bedöms som positivt i befintliga och framtida affärsrelationer.

Kapitalet från nyemissionen ska primärt användas inom två områden. Det första är att driva försäljningstillväxt genom geografisk expansion i Europa avseende uppbyggnad av partnernätverk och egen försäljningsförmåga. Det andra är innova­tion genom forskning och utveckling inom områdena nätverk och säkerhet. Detta åtagande är utöver vad som är normalt för den löpande verksamheten och investeringarna kommer att anpassas efter det kapitaltillskott som nyemissionen ger. Det finns inga bindande åtaganden från styrelsen i Waystream eller Bolaget gällande detta eller framtida investeringar.

Erbjudandet består främst av nyemitterade aktier men även av befintliga aktier som erbjuds av de Säljande aktieägarna. Den del av Erbjudandet som avser nyemission av aktier kommer, vid fullteckning och före avdrag för beräknade emissions­kostnader, att tillföra Waystream cirka 30 miljoner kronor. Kapitaltillskottet innebär förbättrade möjligheter för Waystream att fort­sätta växa och vara en stabil och framgångsrik aktör på marknaden för fiber. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikviden från de Säljande aktieägarna.

Fakta om Erbjudandet

Erbjudandet, som är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare omfattar nyemitterade aktier i Waystream till ett sammanlagt värde om cirka 30 miljoner kronor. Vid full anslutning i Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 5 445 620 till 6 808 620, vilket motsvarar en ökning med cirka 25 procent. Bolagets aktiekapital kan vid full anslutning i Erbjudandet öka med maximalt 136 300 kronor från 544 562 kronor till 680 862 kronor. Värdet på Erbjudandet inklusive Övertilldelningsoptionen uppgår vid full anslutning till 40 miljoner kronor. Erbjudandepriset är 22 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost är 300 aktier.

Styrelsen för Waystream har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har den 13 oktober 2015 beslutat att uppta Waystreams aktier till handel på First North under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen. Planerad första handelsdag för aktien är beräknad till den 12 november 2015.

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt och anmälningssedlar kommer att kunna erhållas på Waystreams hemsida, www.waystream.com från och med den 14 oktober 2015 eller på Avanzas hemsida, www.avanza.se, från och med torsdagen den 15 oktober 2015.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av prospekt: 14 oktober 2015
Anmälningsperiod: 15 oktober – 4 november 2015
Offentliggörande av utfall: 6 november 2015
Likviddag: Omkring den 10 november 2015
Beräknad första handelsdag på First North:12 november 2015

Rådgivare

I samband med erbjudandet har Avanza Bank AB agerat finansiella rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare. Avanza Bank AB kommer att vara Bolagets Certified Advisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Waystream. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Waystream kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande (”Prospektet”).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras postas eller på annat sätt distribueras eller sändas, direkt eller indirekt, till eller i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något land där detta skulle förutsätta ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av erbjudandet enligt Prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Waystreams syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden som återges i detta pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för meddelandets offentliggörande och Waystream gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Waystream anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta.


[1] De Säljande aktieägarna är Fiber Access NP Intressenter AB, Fiber Access NP Management Intressenter AB, MH Köhler Invest AB, Dahltec AB, Hans Westberg, Ulf Tidholm, Stig Blomgren och QLI Ltd