Delårsrapport januari – mars 2016 – Waystream Holding AB (publ)

Perioden i sammandrag

1 januari - 31 mars 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 198 (13 422) tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 321 (476) tkr
  • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -401 (-403) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 278 (3 520) tkr

Koncernen i sammanfattning

2016
jan – mar
2015
jan – mar
Nettoomsättning 11 198 13 422
EBITDA* 321 476
EBIT ** -352 -308
Resultat efter finansiella poster -401 -403
Rörelsemarginal 6% 6%
Vinst per aktie - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2 278

3 520
Disponibla medel 19 883 7 185
Balansomslutning 67 825 49 292
Soliditet 72% 42%

*EBITDA - resultat före avskrivningar, ränta och skatt

**EBIT – resultat före ränta och skatt

Kommentar från vd Johnny Hedlund:

Intresset för bredband via fiber ökar bland konsumenterna och detta återspeglas i att vi ser att fler och fler utbyggnadsinitiativ såväl bland våra kunder som andra aktörer. Som jag beskrev i ett av mina vd-brev är det en ganska lång och komplex process att bygga bredband via fiber. Även om antalet initiativ har ökat var januari månad försäljningsmässigt svag i jämförelse med de sista månaderna 2015. Vi har dock sett en återhämtning i aktivitetsnivå på samtliga marknader under februari och mars. Totalt landar kvartalets omsättning en bit under jämförelsekvartalet från förra året, något som var både väntat och enligt plan och vi har full tillförsikt att vi kommer klara vår tillväxtambition för året.

På den skandinaviska marknaden är ambitionsnivån fortsatt hög på fibermarknaden. På branschens största event i mars, Svenska Stadsnätsföreningens årliga konferens i Tylösand, mötte vi både existerande och nya potentiella kunder. Under eventet fick vi möjlighet att visa upp våra produkter och berätta hur vi på bästa sätt kan bidra med kunnande och produkter för att Skandinaviens topposition inom fiberbredband ska vara ohotad. Sammantaget knöt vi många intressanta kontakter som vi arbetar vidare med eller kommer bearbeta framöver.

Även i resten av Europa är aktivitetsnivån hög och vi ser en god potential för tillväxt. Särskilt intressant är utvecklingen i Polen där nu EU-pengar investeras i fibernätverk för bredband. Våra projekt utanför Skandinavien har haft en långsammare utveckling, framförallt i Ryssland och Österrike. I Ryssland ser vi en tydlig koppling mellan det ekonomiska läget och utvecklingen av våra affärer, varför vi nu valt att koncentrera oss runt en av de tre partners vi fört dialog med där. I Österrike väntar vi fortfarande på att startskottet ska gå för de utpekade pilotstäderna, där vår partner Optisis är leverantör.

Under kvartalet har vi också glädjande nog sett en del mindre order från länder utanför EU, såsom Schweiz, Indien och Kanada. Tillsammans med slutkund och vår partner Genexis testas nu vår nya plattform MPC480 även i Indien, för att vid framgångsrika tester kunna levereras i två större projekt i Calcutta och Bombay.

Som ett led i vårt kontinuerliga arbete med vår utvecklingsavdelning, där fokus ligger på hög kompetens och flexibilitet, har vi under kvartalet arbetat med att stärka systemavdelningen i bolaget genom extern rekrytering. Vår CTO, Stefan Tegenfalk, har valt att kliva av sin operativa roll i bolaget för att från styrelsen fokusera på strategisk teknikutveckling och industriella samarbeten. Vi har också under första kvartalet förstärkt vår sälj- och marknadsavdelning med en markandsstrateg och en affärsutvecklings- och försäljningschef med fokus på marknaderna utanför Norden.

Vi arbetar vidare med högt fokus på tillväxt i vår försäljning, vilket kommer från både geografisk expansion och tillförandet av vår nya produktplattform. Slutligen vill jag tacka Waystreams medarbetare för det fantastiska jobb de gör samt även våra trogna aktieägare – med ert stöd ska vi nu ut och bygga snabbare bredband!

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.