Kommuniké från årsstämman den 26 maj 2016 i Waystream Holding AB

WaystreamHolding AB (publ) höll den 26 maj 2016 kl. 1630 årsstämma varvid i huvudsak följande beslutades.

Moderbolaget och koncernens balans- och resultaträkning fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att moderbolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode skulle utgå med 250 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 50 000 kronor per år till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag till styrelse. Till styrelse valdes Johnny Hedlund (omval), Staffan Dahlgren(omval), Peter Kopelman(omval), Stefan Tegenfalk (omval), Heléne Köhler(omval), Linda Swärd (nyval) och Eric Aicardi (nyval). Peter Kopelman omvaldes till styrelsens ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Thorling, omvaldes som bolagets revisor.


För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD WaystreamMobil: +46 (0) 734 – 38 23 29Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.